Domácí paliativní péče

Domácí paliativní péče = důstojné odcházení

Mnoho z nás by si přálo být doma, strávit čas, který nám zbývá v domácím prostředí. Také ti, kdo jsou ochotni postarat se o svého blízkého při těžké nemoci a v umírání, mohou mít obavy a spoustu otázek. Zvládneme to doma? Je možné zajistit stejnou péči, jakou by měl nemocný třeba v nemocnici? Kam se obrátit o radu a pomoc?

Odbornou pomocí pro pacienty v závěrečném stadiu nevyléčitelného onemocnění a pro jeho blízké, kteří o něj pečují v domácím prostředí, může být specializovaná domácí paliativní péče, kterou naše agentura poskytuje.

Specializovaná DP

Jde o komplexní odbornou péči o nevyléčitelně nemocného člověka v konečném stádiu nemoci. Podílí se na ní náš tým odborníků - sestry domácí zdravotní péče, pečovatelky, sociální pracovnice, popř. psycholog, duchovní, kteří se starají o klienta a poskytují podporu jeho rodinným příslušníkům. Je možné zajistit také poradenství a zapůjčení vhodných pomůcek (např. polohovací postel, oxygenerátor, infuzní pumpa, dávkovač opiátu a další).

Domácí

Náš odborný zdravotní personál dochází do domácnosti nemocného a pro případ potřeby je nepřetržitě na telefonu. Klient i ti, kdo o něj pečují mají jistotu, že se mají na koho obrátit a s touto pomocí a podporou péči v domácím prostředí zvládnou.

Paliativní

Přináší nemocnému jistotu, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí a budou zmírňovány další nepříznivé příznaky zhoršujícího se zdravotního stavu. Péče zahrnuje léčbu bolesti, prevenci a ošetřování proleženin, mírnění dýchacích obtíží a zajištění výživy. Cílem je, aby nemocný mohl prožít poslední týdny a dny života co nejkvalitněji.

Průběh specializované domácí paliativní péče

  • Specializovanou paliativní péči má náš klient k dispozici vždy, když ji vzhledem k průběhu onemocnění potřebuje. Při pobytu doma by ji měl zprostředkovat praktický lékař jako nadstavbu ke standardní domácí zdravotní a pečovatelské péči ve spolupráci s lékaři onkologického centra a centra bolesti. Vhodné léky, rozsah péče a frekvenci návštěv sester domácí zdravotní péče musí předepsat praktický lékař klienta.
  • O klienta pečuje profesionální tým odborníků, který podle vytvořeného plánu pomoci pružně reaguje na jeho požadavky, na zhoršení stavu a oprávněné nároky na péči.
  • Klient a jeho rodina mají k dispozici telefonní číslo, na které je možné se kdykoliv obrátit se žádostí o radu a pomoc. Z vážných důvodů lze uskutečnit pohotovostní výjezd ke klientovi mimo plánované návštěvy.
  • V případě, kdy z jakéhokoliv důvodu není možné pokračovat v péči o klienta v domácím prostředí, je možné zprostředkovat jeho přijetí do hospice, kde s ním také mohou po celou dobu pobývat jeho blízcí.
     

Finanční zabezpečení služby

ošetřovatelská zdravotní péče hradí zdravotní pojišťovna
návštěva lékaře specialisty 500,-Kč
návštěva psychologa 500,- Kč
návštěva duchovního   dle domluvy
pečovatelské služba  dle ceníku
půjčování kompenzačních pomůcek dle ceníku


Podmínky pro specializovanou domácí paliativní péči

  • Klient se nachází v závěrečném (terminálním) stadiu nevyléčitelného onemocnění a rozhodnutí o zavedení symptomatické paliativní léčby je uvedeno ve zdravotnické dokumentaci
  • Klient i jeho rodina si přejí  specializovanou domácí paliativní péči, rozumějí jejímu průběhu, možnostem a limitům.
  • Rodinní příslušníci jsou schopni zajistit klientovi základní životní potřeby - stravu, pitný režim, polohování a hygienu. V pečovatelské úloze může rodině také pomoci personál naší pečovatelské služby.
  • Domácnost klienta je vybavena vhodnými kompenzačními pomůckami (el. polohovací lůžko, antidekubitní matrace, oxygenerátor, infúzní stojan a pod.), které je možno zapůjčit v naší půjčovně pomůcek.